Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.6 Secure Shell

Danas, sigurna školjka (secure shell) uživa obožavanje koje je nekad imao telnet. ssh(1) vam dozvoljava da napravite konekciju ka udaljenoj mašini i izvršite programe kao da ste fizički prisutni; međutim, ssh šifruje sve podatke koji putuju između dva računara, pa i ako neko presretne konverzaciju, neće uspeti da je razume. Sledi tipična konekcija pomoću sigurne školjke.

% ssh carrier.lizella.net -l alan
The authenticity of host 'carrier.lizella.net (192.168.1.253)' can't be
established.
RSA key fingerprint is 0b:e2:5d:43:4c:39:4f:8c:b9:85:db:b2:fa:25:e9:9d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'carrier.lizella.net' (RSA) to the list of
known hosts.
Password: password
Last login: Sat Nov  6 16:32:19 2004 from 192.168.1.102
Linux 2.4.26-smp.
alan@carrier:~$ ls -l MANIFEST 
-rw-r--r--  1 alan users 23545276 2004-10-28 20:04 MANIFEST
alan@carrier:~$ exit
logout
Connection to carrier.lizella.net closed.

Ovde možete da vidite mene kako pravim ssh konekciju na carrier.lizella.net, i proveravam dozvole za MANIFEST fajl.