Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

16.2 Modovi

vi radi u raznim modovima, koji se koriste za razne zadatke. Kada prvi put startujete vi, postavljeni ste u komandni mod. Odavde, možete izdati razne komande za manipulaciju tekstom, premeštati fajl, snimiti, izaći iz programa i menjati modove. Uređivanje teksta se radi u insert modu. Možete brzo menjati modove preko raznih tastera, koji su objašnjeni ispod.

16.2.1 Komandni mod

Na početku ste stavljeni u komandni mod. Iz ovog moda ne možete direktno unositi tekst ili uređivati ono šte se već tamo nalazi. Međutim, možete manipulisati tekstom, tražiti, ugasiti, snimiti, učitati novi fajl i još mnogo toga. Ovo je zamišljeno da bude samo uvod u komandni mod. Za opis raznih komandi pogledajte Section 16.7.

Verovatno najčešće korišćena komanda u komandnom modu je promena u insert mod. Ovo se postiže pritiskanjem tastera i. Kursor menja oblik i pojavljuje se -- INSERT -- na dnu ekrana (zapamtite da se ovo ne dešava na svim vi klonovima). Odatle, svi vaši unosi se pojavljuju u trenutnom baferu i prikazuju na ekranu. Da biste se vratili u komandni mod pritisnite taster ESCAPE.

U komandnom modu se takođe krećete po fajlu. Na nekim sistemima možete koristiti tastere sa strelicama da biste se kretali. Na drugim, možda ćete morati koristiti tradicionalne tastere “hjkl”. Evo spiska kako se ovi tasteri koriste za kretanje:

h pomeri levo za jedno slovo
j pomeri dole za jedno slovo
k pomeri gore za jedno slovo
l pomeri desno za jedno slovo

Jednostavno pritisnite taster da se pokrenete. Kao što ćete videti kasnije, ovi tasteri mogu biti kombinovani sa brojem radi efikasnijeg pomeranja.

Mnoge od komandi koje ćete koristiti u komandnom modu počinju sa dvotačkom. Na primer, izlaženje iz programa je :q, kao što smo već napisali ranije. Dvotačka jednostavno naznačuje da je to komanda, dok “q” govori programu vi da završi sa radom. Druge komande su opcionalni broj kojeg prati slovo. Ove komande nemaju dvotačku ispred i uopšteno se koriste za manipulaciju tekstom.

Na primer, brisanje jedne linije iz fajla se postiže pritiskanjem dd. Ovo će ukloniti liniju na kojoj je kursor. Izdavanje komande 4dd će reći programu vi da ukloni liniju na kojoj je kursor i još tri posle nje. Uopšteno govoreći, brojevi govore programu vi koliko puta da izvrši komandu.

Možete kombinovati broj sa tasterima za kretanje kako biste preskakali nekoliko slova odjednom. Na primer, 10k će skočiti za deset linija gore na ekranu.

Komandni mod takođe može biti iskorišćen za isecanje i nalepljivanje, ubacivanje teksta i učitavanje drugih fajlova u trenutni bafer. Kopiranje teksta se postiže sa y tasterom (y stoji za yank). Kopiranje trenutne linije se radi sa yy, a ovo može biti sa brojem prefiksom kako bi se kopiralo više linija. Onda se prebacite na mesto gde treba da se kopira i pritisnite p. Tekst će biti nalepljen na liniju iza trenutne.

Isecanje teksta se radi kucanjem dd, pa p može biti iskorišten da se nalepi isečeni tekst nazad u fajl. Učitavanje teksta iz drugog fajla je jednostavna procedura. Samo ukucajte :r, praćen razmakom i imenom fajla koji sadrži tekst kojeg treba ubaciti. Sadržaj fajla će biti nalepljen u trenutni bafer na liniji posle kursora. Softiciraniji vi klonovi čak sadrže dopunjavanje imena fajla slično školjci.

Poslednje korišćenje koje će biti opisano je pretraga. Komandni mod dozvoljava jednostavnu pretragu, ali takođe i komplikovane traži-i-zameni komande koje koriste moćnu verziju regularnih izraza. Iscrpna diskusija o regularnim izrazima je izvan opsega ovog odeljka, pa će ova sekcija pokriti samo jednostavne načine pretrage.

Jednostavna pretraga se vrši pritiskanjem tastera /, pa zatim teksta kojeg tražite. vi će tražiti unapred od kursora do kraja fajla, zaustavljajući se kada pronađe to što tražite. Primetite da će netačna poklapanja takođe naterati vi da stane. Na primer, potraga za “the” će imati za rezultat da vi stane na “then”, “therefore”, i tako dalje. Ovo se dešava je sve od ovih reči imaju u sebi “the”.

Kada vi nađe prvo poklapanje, možete nastaviti jednostavnim pritiskanjem tastera / pa zatim enter. Takođe možete tražiti unazad ukoliko znak za deljenje zamenite sa ? znakom. Na primer, traženje unazad za “the” se može postići kad se ukuca ?the.

16.2.2 Insert mod

Unošenje i zamena teksta se vrše u insert modu. Kao što je pre rečeno, možete doći u insert mod tako što pritisnete i u komandnom modu. Tada, svaki tekst kojeg ukucate se unosi u trenutni bafer. Pritiskanje tastera ESCAPE vas vraća u komandni mod.

Zamena teksta se vrši na nekoliko načina. Iz komandnog moda, pritiskanje tastera r će vam dopustiti da zamenite jedno slovo pod kursorom. Samo pritisnite novo slovo i ono će zameniti ono pod kursorom. Odmah posle toga ćete biti opet stavljeni u komandni mod. Pritiskanje R vam dozvoljava da zamenite koliko god slova želite. Da biste izašli iz moda za zamenu, samo pritisnite ESCAPE i vratićete se u komandni mod.

Postoji još jedan način da se prebacuje između umetanja i zamene. Pritiskanjem tastera INSERT u komandnom modu će vas staviti u insert mod. Jednom kada ste u tom modu, taster INSERT služi za prebacivanje između umetanja i zamene. Kada ga jednom pritisnete, dozvoliće vam zamenu. Još jednom ga pritisnite i biće vam dozvoljeno da umećete tekst.